Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-09-2022
ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań
 
Główny Księgowy
Anna Kleszczyńska
pok. 14
tel. 75 646 44 14
 
Księgowość budżetowa, kontrola finansowa
Ewelina Karłowska - Inspektor
Aneta Mickiewicz - Inspektor
pok. 16
tel. 75 646 44 16

Urszula Anioł - Inspektor
pok. 20
tel. 75 646 44 61

Referat do spraw podatków i opłat
Kierownik Referatu
Małgorzata Nachrebecka

pok. 15
tel. 75 646 44 18

Podatek rolny i leśny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) - wymiar, wnioski o udzielenie ulgi w podatkach i opłatach, pomoc de minimis
Monika Bałdowska - Inspektor
pok. 22, tel. 75 646 44 15

Podatek od nieruchomości  (osoby fizyczne) - wymiar, podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny (osoby prawne)
Magdalena Kuczyńska - Inspektor
pok. 22, tel. 75 646 44 15


Wnioski o udzielenie ulgi w podatkach i opłatach, pomoc de minimis
Małgorzata Nachrebecka - Kierownik Referatu
pok. 15 , tel. 75 646 44 18

Podatki i opłaty - księgowość, podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) - wymiar, księgowanie wpłat
Katarzyna Balicka - Inspektor
pok. 21, tel. 75 646 44 10

Podatki i opłaty - księgowość, użytkowanie wieczyste, opłata za przekształcenie, księgowanie wpłat
Władze Szarłan - Inspektor
pok. 21, tel. 75 646 44 10

Egzekucja administracyjna podatków i opłat, sprawdzenie zaległości
Julita Nowak - Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82

Zwrot opłaty skarbowej
Dorota Filipowicz - Inspektor
Katarzyna Janiszek - Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82

 
Do zadań Wydziału Budżetowo-Księgowego należy w szczególności:
 • wykonanie i koordynacja prac związanych z opracowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (WPF) oraz jej zmian,
 • wykonanie i koordynacja prac związanych z corocznym opracowywaniem uchwały budżetowej Miasta oraz jej zmian,
 • opracowywanie zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych Miasta na dany rok budżetowy oraz jego zmian,
 • analiza realizacji budżetu Miasta oraz opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 • opracowywanie półrocznej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
 • opracowywanie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Miasta, w tym o deficycie / nadwyżce oraz udzielonych umorzeniach,
 • prowadzenie ewidencji planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta,
 • wykonywanie prac związanych z zarządzaniem długiem Miasta,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez Miasto zobowiązań
 • z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz niezbędnych dokumentów w zakresie spłaty zadłużenia i kosztów jego Obsługi,
 • opracowywanie planu finansowego Urzędu Miasta (jednostki budżetowej) i jego zmian,
 • nadzorowanie przestrzegania równowagi budżetu Miasta oraz dyscypliny finansów publicznych,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych (statystycznych) według wytycznych Ministra Finansów,
 • sporządzanie łącznego bilansu Miasta, obejmującego dane wynikające z bilansów miejskich jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
 • sporządzanie łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające         z rachunku zysku i strat miejskich jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
 • sporządzenie łącznego zestawienia zmian funduszu jednostki, obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian funduszu miejskich jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
 • sporządzenie bilansu z wykonania budżetu Miasta oraz bilansu skonsolidowanego Miasta,
 • sporządzanie Zarządzeń Burmistrza i projektów Uchwał Rady dotyczących zmian       w budżecie na podstawie otrzymanych wniosków,
 • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu Miasta oraz budżetu Gminy,
 • prowadzenie rachunkowości Urzędu Miasta (Jednostki) – z wyłączeniem księgowości w zakresie podatków i opłat lokalnych - i Gminy Miejskiej (Organ), w zakresie dochodów
 • i wydatków budżetowych,
 • uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy, oraz wszelkich płatności wynikających z zaciąganych zobowiązań,
 • uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych jednostek budżetowych Miasta, przekazywanie dotacji, regulowanie zobowiązań i innych płatności.
 • prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym bieżącego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat,
 • obsługa finansowo - księgowa wydatków strukturalnych,
 • obsługa finansowo - księgowa dochodów i wydatków współfinansowanych ze środków europejskich,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania (czeki),
 • prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości budżetowej i egzekwowanie sprawozdań budżetowych od podległych jednostek,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych
 • i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta,
 • informowanie Burmistrza, Radę Miasta oraz Regionalna Izbę Obrachunkową o stanie finansów, w razie stwierdzenia marnotrawstwa lub niedoborów w majątku Gminy informowanie o tym fakcie Burmistrza Miasta,
 • prowadzenie ewidencji pracowników Urzędu oraz sporządzanie listy płac i obliczanie zasiłków,
 • sporządzanie i rozliczanie deklaracji ZUS i PFRON oraz prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników,
 • sporządzanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego,
 • prowadzenie ewidencji z tytułu umów zleceń i o dzieło, wypłaty diet radnych, nagród oraz sporządzanie informacji PIT w tym zakresie,
 • prowadzenie analitycznych kart zasiłkowych oraz list płatniczych osób przebywających na L- 4 z funduszu pracy i ZUS - u,
 • sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzeń do GUS i ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobku na żądanie pracownika,
 • prowadzenie ewidencji księgowej zadań zleconych dochodów i wydatków,
 • dokonywanie rozliczeń z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 • sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych
 • i prawnych oraz inwestycji (środków trwałych w budowie),
 • prowadzenie ewidencji księgowej majątku Miasta oraz rozliczanie inwentaryzacji majątku zaewidencjonowanego w księgach rachunkowych Urzędu,
 • współdziałanie z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, Regionalna Izba Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Bankami i innymi instytucjami i organami finansującymi,
 • obsługa finansowo-księgowa dochodów sum depozytowych z tytułu wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz dokonywanie zwrotu gwarancji i polis,
 • ewidencja finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Wykonywanie zadań określonych w § 22 Regulaminu.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  zakresie działania wydziału,
 • weryfikacja zgodności składanych deklaracji cząstkowych VAT jednostek podległych      z rejestru zakupów i sprzedaży,
 • weryfikacja i prowadzenie ewidencji księgowej przypisów deklaracji cząstkowych VAT jednostek podległych, w tym Urzędu oraz łącznej deklaracji VAT Gminy Miejskiej Lubań,
 • generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), w tym wgrywanie jednostkowych JPK jednostek podległych,
 • sporządzanie łącznej deklaracji VAT,
 • prowadzenie spraw w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek,
 • prowadzenie spraw w zakresie udzielania pożyczek z budżetu gminy,
 • przygotowywanie, analizowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów budżetu,
 • przygotowywanie informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego,
 • przygotowywanie analiz, wyjaśnień, interpretacji i opinii w zakresie planowania i realizacji budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
 • weryfikacja i analiza sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz zadań zleconych Urzędu,
 • nadzór nad obsługą finansowo – księgową jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań,
 • współpraca z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w zakresie trybu zwrotu wydatków z tytułu wypłacania żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, świadczenia pieniężnego rekomepensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych w zakresie obsługi finansowo-budżetowej.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...