Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
03-02-2017

Co zro­bisz? Jak się zacho­wasz? Co powiesz, gdy odwie­dzą Cię goście z wiel­kich i odle­głych kra­jów np. z Chin, Male­zji, Bra­zy­lii?

Odpo­wiedź na te pyta­nia znają już od dawna ucznio­wie Gim­na­zjum nr 3 im. Euro­re­gionu Nysa w Luba­niu, ponie­waż tylko w naszej szkole zdo­by­wają wie­dzę i umie­jęt­no­ści z języka angiel­skiego na naj­wyż­szym pozio­mie. Tu pra­cują z pro­fe­sjo­nalną kadrą prze­ka­zu­jącą im nie tylko wie­dzę pod­ręcz­ni­kową, ale i prak­tyczną, żywą mowę, która jest narzę­dziem nie­zbęd­nym do komu­ni­ka­cji na całym świe­cie, uży­waną przez spo­łecz­ność anglo­ję­zyczną.
Oka­zję do prze­te­sto­wa­nia swo­ich prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści nasi ucznio­wie mieli w ubie­głym tygo­dniu, kiedy to nasza szkoła gościła stu­den­tów z dwóch kon­ty­nen­tów. Gośćmi byli: Michelle Bong z Male­zji, Zhang Son­ghzu z Chin i Fer­nanda z Bra­zy­lii. Mię­dzy­na­ro­dowa wizyta w Gim­na­zjum nr 3 im. Euro­re­gionu Nysa jest wyni­kiem wie­lo­let­niej współ­pracy tej szkoły z innymi ośrod­kami oświa­to­wymi na tere­nie kraju, m.in. Poli­tech­niką Wro­cław­ską oraz, na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, z orga­ni­za­cją AIESEC.
Zaję­cia ze stu­den­tami odby­wały się na róż­nych płasz­czy­znach – kame­ral­nie w salach, gdzie gim­na­zja­li­ści obej­rzeli anglo­ję­zyczne pre­zen­ta­cje i uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach oraz poza szkołą. Ucz­nio­wie zazna­jo­mili zagra­nicz­nych gości z archi­tek­turą i histo­rią Luba­nia pod­czas zwie­dza­nia mia­sta. Inte­re­su­jącą histo­rię regionu mogli poznać poprzez zwie­dza­nie Zamku Czo­cha czy Zapory Leśniań­skiej.
Po dniach wypeł­nio­nym inten­sywną pracą gim­na­zja­li­ści wraz z zaprzy­jaź­nio­nymi stu­den­tami relak­so­wali się wspólną zabawą, gra­jąc w krę­gle czy siat­kówkę na szkol­nej hali spor­to­wej oraz tań­cząc ZUMBĘ.
Zagra­niczni stu­denci gościli rów­nież w domach naszych uczniów, dokład­nie pozna­jąc pol­skie zwy­czaje i pol­ską kuch­nię.
Mię­dzy­na­ro­dowa współ­praca cie­szy się wiel­kim uzna­niem Bur­mi­strza Mia­sta Lubań, Pana Arka­diu­sza Sło­wiń­skiego. Swoim auto­ry­te­tem wspiera on dzia­ła­nia na rzecz roz­woju pro­gramu o nazwie Disco­ver Lower Sile­sia reali­zo­wa­nego przez Gim­na­zjum nr 3 im. Euro­re­gionu Nysa w Luba­niu. W pią­tek, 27 stycz­nia 2016 r. stu­denci wraz przed­sta­wi­cie­lami szkoły spo­tkali się z Bur­mi­strzem Mia­sta, który jest żywo zain­te­re­so­wany pod­trzy­my­wa­niem naszej współ­pracy ze stu­den­tami z zagra­nicy, a także pro­pa­go­wa­niem kul­tury i dorobku Dol­nych Łużyc.
Nasi ucznio­wie nie mogą się już docze­kać kolej­nej wizyty stu­den­tów, by prak­tycz­nie dosko­na­lić swój język angiel­ski w nowych oko­licz­no­ściach.

  
AB               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...