Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
27-02-2012

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań

Podstawowe założenia gospodarki przestrzennej w mieście określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium określa ogólne kierunki zagospodarowania oraz funkcje terenów w stopniu ogólnym, uszczegółowienie następuje w panach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym dokumentem rozwój przestrzenny miasta będzie przebiegał głównie w strefie zachodniej wzdłuż nowej zachodniej obwodnicy (tzn. zachodnia strefa gospodarcza). Wiele terenów będzie jednakże objęta zakazem zabudowy, w tym formami ochrony przyrody (użytki ekologiczne). Stare dzielnice zabytkowe w większości znajdowały się w strefach ochrony konserwatorskich i podlegają szczególnemu nadzorowi konserwatora zabytków.

Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miasta w Lubaniu z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubania

Ok. 80% Miasta Lubań powierzchni miasta pokrytej jest planami miejscowymi. Polityka przestrzenna miasta zakłada uporządkowanie zabudowy już istniejącej, ekspozycję najbardziej wartościowych obiektów architektonicznych oraz rozwój terenów mieszkaniowych, usługowych oraz nowych terenów aktywności gospodarczych (i również próbę rewitalizacji terenów poprzemysłowych). Z uwagi na duże nasycenie powierzchni miasta obiektami zabytkowymi powstały dwie strefy ochrony zabytkowej (Stefa „A” ścisłej ochrony architektonicznej w obrębie średniowiecznych murów miejskich oraz strefa B” częściowej ochrony konserwatorskiej, obejmująca znaczny fragment miasta w jednostce „Śródmieście” oraz całą jednostkę „Stare Miasto”. W obszarach tych zakłada się utrzymanie funkcji mieszkaniowo – usługowej oraz zachowanie obiektów wartościowych i porządkowanie terenów wokół nich, poprzez likwidację niepotrzebnych zabudowań gospodarczych, szpecących garaży itp., a także rozwój funkcji centrotwórczych zarówno pod względem gospodarczym, jak i kulturowym.

Planowanie przestrzenne w mieście ma na celu uporządkowanie charakteru zabudowy i stworzenie oddzielnych, nieskonfliktowanych ze sobą stref urbanistycznych – np. tereny mieszkaniowe w połączeniu z usługowymi, tereny usługowe powiązane z przemysłowymi, jednak oddzielone od mieszkaniowych. Np. lokalizacja nowych stref mieszkalnictwa jednorodzinnego koncentruje się w kilku wyznaczonych obszarach – na Harcerskiej Górze, przy ul. Klasztornej, os. Fabrycznym. Powstawanie nowych terenów aktywności przemysłowych odbywać się będzie w powiązaniu z powstawaniem obwodnicy miejskiej i w koegzystencji z już istniejącymi obszarami przemysłowymi lub przeznaczonymi
do rekultywacji. Nowa nić komunikacyjna pozwoli odciążyć centrum miasta od ruchu tranzytowego, przyciągnie ruch samochodowy w pobliże planowanych terenów aktywności gospodarczych, pobudzając do rozwoju gospodarczego.


Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Lubań.

     

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...