Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
19-02-2017

W tym roku szkolnym Gimnazjum nr 3 nawiązało współpracę z fundacją ekologiczną ARKA. Głów­nym zada­niem w ramach wspól­nych działań była kam­pa­nia infor­ma­cyjna o jeżach oraz akcja: „Pomóżmy jeżom przetrwać zimę”.

Dzięki mate­ria­łom dydak­tycz­nym oraz samo­dziel­nie wyko­na­nym pla­ka­tom ucznio­wie poznali wiele fak­tów z życia tych zwie­rząt, a przede wszyst­kim oba­lili mity, które powszech­nie krążą na temat tych zwie­rząt. Niek­tó­rzy pod­jęli próbę zapro­jek­to­wa­nia, a następ­nie wyko­na­nia domku dla jeża.
W ramach współ­pracy z Regio­nal­nym Cen­trum Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej odbyły się także lek­cje z udzia­łem pierw­szo­kla­si­stów. Dzięki tym nie­zwy­kłym zaję­ciom warsz­ta­to­wym ucznio­wie poznali cie­ka­wostki zwią­zane z życiem jeży. Zaję­cia w RCEE popro­wa­dziły Panie: Agnieszka Wierz­bicka i Agnieszka Łasica, za co jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­jemy.
Udział gim­na­zja­li­stów w akcji: , Pomóżmy jeżom prze­trwać zimę” spra­wił, że ucznio­wie lepiej poznali tego małego, ale bar­dzo poży­tecz­nego, dra­pież­nika.

  
MP               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...