Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
19-02-2017

Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Lubaniu w tym roku szkolnym realizują projekt edukacyjny „Lekcja z ZUS”. Kolejnym etapem działań była wizyta w Inspektoracie ZUS w Lubaniu, oczywiście, na specjalne zaproszenie kierownictwa.

Gim­na­zja­li­ści zostali bar­dzo mile przy­wi­tani, a następ­nie zwie­dzili ZUS –„od stóp do głów”. W każ­dym pokoju, w któ­rym gościli ucznio­wie, pra­cow­nicy opo­wia­dali o swo­jej pracy i udzie­lali odpo­wie­dzi na docie­kliwe pyta­nia mło­dzieży z Gim­na­zjum nr 3. Ucz­nio­wie uświa­do­mili sobie zasady funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji oraz zasad­ność jej ist­nie­nia. Zwie­dzili także w pod­zie­miach budynku archi­wum, które oka­zało się bar­dzo inte­re­su­ją­cym miej­scem z histo­rią tysięcy ludzi w tle. Przy oka­zji odwie­dzili warsz­tat pracy Pana „zło­tej rączki”, od któ­rego porządku w warsz­ta­cie mógłby się uczyć każdy.
Na zakoń­cze­nie wycieczki gim­na­zja­li­ści zostali ugosz­czeni w sali kon­fe­ren­cyj­nej przy gabi­ne­cie kie­row­nika ZUS w Luba­niu, gdzie p. Renata Mazur opo­wia­dała o cie­ka­wost­kach zwią­za­nych z Zakła­dem Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych. Każdy uczest­nik pro­jektu otrzy­mał także drobny upo­mi­nek.
Pod­su­mo­wa­niem tej rela­cji niech będzie cytat jed­nego z uczest­ni­ków pro­jektu: , .bo w ZUS-ie oka­zało się, że pra­cują tam mili ludzie”.
Dzię­ku­jemy za dzień pełen wra­żeń!

  
AF               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...