Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-09-2022

Wydział Inwestycji i Modernizacji

ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Aneta Pijanowska
Naczelnik Wydziału
pok. 4A, tel. 75 64 64 472

 

Inwestycje, kanalizacja deszczowa
Marcin Kociański
pok. 4C, tel. 75 646 44 07

Drogi gminne, zajęcie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu
Arkadiusz Zamojski - Starszy Inspektor
pok. 4C, tel.  75 646 44 25

Inwestycje miejskie, komunikacja miejska
Natalia Kopka - Inspektor
pok. 4C, tel. 75 646 44 12
Katarzyna Brzozowska - Inspektor
pok. 4B, tel. 75 646 44 34

Oświetlenie uliczne
Łukasz Preisnar - Inspektor
pok. 4B, tel. 75 646 44 34

Do zadań Referatu Inwestycji i Modernizacji należy w szczególności:

 

 • Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie przygotowywania       i prowadzenia prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych stanowiących mienie Gminy Miejskiej Lubań.
 • Projektowanie i organizowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta, obsługa oraz prowadzenie procesów inwestycyjnych i remontowych, w tym:
 • opracowywanie projektów wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • organizowanie zlecania zamówień publicznych oraz przygotowywanie umów i zleceń na opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej niezbędnej do realizacji inwestycji (projekty budowlane, kosztorysy inwestorskie, studia wykonalności, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, programy funkcjonalno-użytkowe, itp.),
 • planowanie i wnioskowanie o środki finansowe na realizację inwestycji w budżecie miasta,
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji,
 • wyłanianie wykonawców robót w oparciu o Prawo zamówień publicznych oraz przeprowadzanie czynności wyboru wykonawców robót o równowartości poniżej 30.000 EURO w procedurach uproszczonych z zachowaniem uczciwej konkurencji,
 • prowadzenie spraw dotyczących zlecania prowadzenia skomplikowanych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych inwestorom zastępczym,
 • koordynacja wykonawstwa robót budowlanych,
 • koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych,
 • kontrola prowadzenia inwestycji pod względem formalno-finansowym oraz składanie sprawozdań z realizacji robót Burmistrzowi Miasta,
 • udział w pracach komisji odbiorowych oraz w przekazywaniu inwestycji do użytku, zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych właściwym organom i instytucjom,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących odbiorów technicznych i przekazywania wykonanych obiektów do użytku,
 • przekazywanie dowodem OT lub PT na majątek użytkownika zrealizowanych zadań inwestycyjnych,
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS dotyczącej działalności inwestycyjno-remontowej,
 • prowadzeniem książek obiektów budowlanych zarządzanych przez Urząd Miasta Lubań zgodnie z Prawem budowlanym i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Pomoc merytoryczna w organizowaniu procesów inwestycyjnych wydziałom i jednostkom organizacyjnym podległym Burmistrzowi Miasta, miejskim osobom prawnym oraz spółkom z udziałem Gminy Miejskiej Lubań.
 • Przygotowywanie na rzecz innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta kosztorysów na roboty remontowe związanych z naprawą, zabezpieczeniem i rozbiórką komórek, garaży i innych budowli położonych na działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.
 • Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg gminnych        i wewnętrznych oraz placów miejskich, stanowiących mienie komunalne, w zakresie ich modernizacji, remontów kapitalnych i bieżących oraz oznakowania zgodnie z ustawą
 • drogach publicznych i ustawą Prawo o ruchu drogowym.
 • Zapewnienie utrzymania zimowego pasów drogowych dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność gminy.
 • Współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i wewnętrznych
 • w zakresie ich prawidłowego utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.
 • Inspirowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu technicznego pasów drogowych ulic na terenie miasta Lubania, a stanowiących ciągi dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także bezpieczeństwa ruchu na tych ulicach.
 • Współpraca z zarządzającym ruchem na drogach gminnych, Starostą Lubańskim oraz Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejską w zakresie wprowadzania zmian w organizacji ruchu poprawiających bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, a także
 • egzekwowanie przez użytkowników obowiązującego oznakowania dróg.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem postanowień ustawy o drogach publicznych, zwłaszcza w zakresie:
 • prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych, dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących mienie komunalne,
 • występowania z wnioskami w sprawie kwalifikacji odcinków dróg do odpowiedniej kategorii,
 • wydawania zezwoleń i pobierania opłat za zajmowanie pasów drogowych dróg gminnych oraz umieszczania w pasach drogowych urządzeń obcych,
 • wydawania zezwoleń na zajmowanie pasów drogowych dróg wewnętrznych administrowanych przez Burmistrza Miasta oraz pobierania opłat za umieszczenie reklam w pasach drogowych tych dróg,
 • karania w trybie administracyjnym i egzekwowania usunięcia samowolnego wchodzenia z robotami i urządzeniami w pasy drogowe dróg gminnych i wewnętrznych,
 • wstrzymywanie robót prowadzonych w pasach drogowych niezgodnie z postanowieniami wydanych zezwoleń, a zwłaszcza w przypadkach ich niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia,
 • ścisła współpraca ze Strażą Miejską w zakresie wydanych zezwoleń na zajmowanie pasów drogowych, kontroli ich prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia robót oraz likwidacji samowolnego zajmowania pasów drogowych bez wymaganego zezwolenia,
 • współpraca w pozostałymi zarządcami dróg na terenie miasta w zakresie przestrzegania postanowień zezwoleń na zajmowanie pasów drogowych przez poszczególnych inwestorów wraz z ewentualnymi interwencjami w przypadku występowania zagrożeń dla ruchu na tych drogach,
 • wydawanie zezwoleń na urządzanie zjazdów na drogi gminne oraz uzgadnianie zjazdów na drogi wewnętrzne.
 • prowadzenie spraw związanych z strefami płatnego parkowania, między innymi: przygotowanie uchwał i regulaminów dotyczących stref płatnego parkowania, opracowanie projektów organizacji ruchu w strefach wraz z ich oznakowaniem, organizowanie przetargów na zakup parkomatów i obsługę płatnych miejsc parkingowych.
 • wykonywanie robót modernizacyjnych i utrzymania kanału Młynówki i wraz ze wszystkimi obiektami inżynieryjnymi (kładki, mostki i przepusty) oraz współpraca       z właścicielem potoku Siekierka w zakresie koordynacji wykonywanych na potoku prac konserwacyjnych i utrzymaniowych.
 • Współpraca z pozostałymi Wydziałami w zakresie działalności merytorycznej wydziału, a zwłaszcza z Wydziałem Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa                w zakresie przygotowywania terenów pod budownictwo, występującego uzbrojenia          w planowanych do sprzedaży działkach budowlanych oraz zbywania działek graniczących z pasami dróg gminnych i wewnętrznych.
 • Organizowanie robót publicznych na terenie Miasta w zakresie:
 • robót drogowych,
 • infrastruktury technicznej.
 • Prowadzenie spraw dotyczących miejskiej sieci kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasów drogowych dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Miejskiej Lubań oraz sieci przyłączeniowej budynków do tych sieci, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym:
 • prowadzenie spraw związanych z przebudową lub rozbudową kanalizacji deszczowej,
 • prowadzenie prac związanych z usuwaniem awarii na sieci kanalizacji deszczowej,
 • wydawanie technicznych warunków przyłączenia się do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
 • wydawanie uzgodnień dokumentacji pod względem kolizji i rozwiązań technicznych     w obrębie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
 • prowadzenie dokumentacji zdawczo-odbiorczej obejmującej przyłącza, przykanaliki, kolektory wewnętrzne przyłączone do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
 • Udział w pracach Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Technicznej  w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w obrębie dróg gminnych   i wewnętrznych oraz miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
 • Wydawanie opinii w ramach wszczętych postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do dróg gminnych i wewnętrznych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia drogowego a w szczególności:
 • utrzymanie oświetlenia ciągów pieszych i jezdnych w mieście,
 • prowadzenie dokumentacji i dokonywanie rozliczeń zużycia energii elektrycznej za oświetlenie oraz konserwację sieci oświetleniowej,
 • prowadzenie inwestycji w zakresie oświetlenia,
 • wydawanie uzgodnień dokumentacji dotyczącej oświetlenia realizowanego ze środków pozabudżetowych,
 • wydawanie uzgodnień dokumentacji na realizację zadań inwestycyjnych                       i remontowych w obrębie sieci oświetlenia drogowego,
 • kontrola prowadzenia dokumentacji z okresowych pomiarów sieci oświetleni ulic określonych przez przepisy Prawa energetycznego,
 • udział w pracach Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Technicznej  w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w obrębie miejskiej sieci oświetlenia drogowego.
 • Wydawanie opinii w ramach wszczętych postępowań w sprawie wydania decyzji        o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w obrębie zlokalizowanych sieci oświetlenia drogowego.
 • Opracowywanie dokumentacji dowodowej powstałej szkody dotyczącej zniszczenia mienia komunalnego w obrębie infrastruktury sieci oświetlenia drogowego w celu dochodzenia naprawy przez sprawcę lub zwrotu kosztów usunięcia wyrządzonej szkody w zakresie wyłącznie merytorycznym.
 • Organizowanie oraz nadzór nad funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na czasowe zajęcie terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań w celu prowadzenia różnego rodzaju inwestycji przy współpracy Wydziałów OŚiGP i GGNiR.
 • Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania miejskich obiektów małej architektury         i budowli zlokalizowanych na terenach miejskich przeznaczonych pod budownictwo.
 • Prowadzenie, spraw związanych z budową nowych komórek i pomieszczeń gospodarczych dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań w przypadku braku piwnic w budynkach.
 • Prowadzenie, na wniosek spraw związanych z remontami, zabezpieczeniami           i rozbiórką komórek, garaży i innych budowli położonych na działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych    w zakresie działania referatu.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...