Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
17-06-2021

Lubań, dnia 16 czerwca 2021 roku

GGNiR.6845.4.11.2021
GGNiR.6845.4.17.2021

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze. zm.), §3 ust. 2 pkt 8), § 19 i § 21  Uchwały Nr XXXII/221/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 roku, poz. 244 ze zm.), Zarządzenia Nr 83/2021 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym

 
BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony


na  najem nieruchomości gruntowych zabudowanych murowanymi pomieszczeniami gospodarczymi, położonych w Lubaniu przy ul. Groblowej na części działki nr 50, AM 17, Obręb V, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00018711/6.

1. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 8,00 m².

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto 0,90 zł za 1 m2 powierzchni wynajmowanej  ( słownie: zero złotych 90/100).

Wadium: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

2. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 3,00 m².

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto 0,90 zł za 1 m2 powierzchni wynajmowanej   ( słownie: zero złotych 90/100).

Wadium: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).


Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowe zabudowane murowanymi pomieszczeniami gospodarczymi położone w Lubaniu na zapleczu budynku ul. Groblowej 1.

Nieruchomości znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 2M7 przeznaczonej na tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej jedno i wielorodzinnej.

Przedmiotowe pomieszczenia gospodarcze są w złym stanie technicznym wymagające remontu. Najemca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do wykonania remontu własnym kosztem i własnym staraniem bez dochodzenia teraz i w przyszłości roszczeń od Gminy Miejskiej Lubań z tytułu poniesionych nakładów.

Najemca przedmiotowych nieruchomości zobowiązany będzie wykorzystywać podmiot najmu jako pomieszczenie gospodarcze.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

  

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg na najem nieruchomości gruntowych  zabudowanych murowanymi pomieszczeniami gospodarczymi odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 roku  (wtorek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej proponowanej stawki czynszu.

Postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Licytacji podlegać będzie miesięczna stawka czynszu netto za najem powierzchni użytkowej pomieszczenia gospodarczego.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 13 lipca 2021 roku (wtorek) włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg najem pomieszczenia gospodarczego ul. Groblowa (podać powierzchnię pomieszczenia) - imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

W przypadku chęci najmu obu pomieszczeń należy wpisać powierzchnię obu pomieszczeń oraz wpłacić kwotę na dwa wadia.

Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w przetargu na najem jednego pomieszczenia gospodarczego dlatego wpłacając wadium konieczne jest wskazanie powierzchni pomieszczenia.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 13 lipca 2021 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań.

Osoby, które dokonają wpłaty wadium gotówką, proszone są dodatkowo w terminie do 13 lipca 2021 roku o przedłożenie w Wydziale Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 2 kopii dowodu wpłaty, co podyktowane jest tym, że niektóre systemy bankowe ze względu na ograniczoną możliwość znaków nie wprowadzają pełnego tytułu wpłaty, co może spowodować błędną weryfikację wadiów podczas prac komisji, która zostanie powołana do przeprowadzenia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu za najem nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra
od zawarcia Umowy Najmu.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunku udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. 

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Do wylicytowanej stawki czynszu netto za najem zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. 23%. Czynsz najmu płatny będzie do 10- go dnia każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy nadany indywidualnie dla płatnika. Oprócz czynszu Najemca zobowiązany będzie opłacić podatek od nieruchomości za przedmiot najmu w sposób i wysokości wynikającej z odpowiedniej Uchwały Rady Miasta Lubań. Treść Uchwały Rady Miasta Lubań publikowana jest każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań dostępnym na stronie internetowej http://bip.miastoluban.pl.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek czynszu  najmu za 1m², co następuje w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań.

Z osobą wyłonioną w przetargu jako Najemcą przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta stosowna Umowa Najmu na czas nieoznaczony. Wydanie nieruchomości dla Najemcy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo- odbiorczym.

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się  z projektem Umowy Najmu, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Lubań w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami Rolnictwa, I piętro, pokój nr 2.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Ogłoszenie dostępne jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, na stronie internetowej www.luban.pl w zakładce „Nieruchomości”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań http://bip.miastoluban.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań
ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 2, Tel.: + 48 75 646 44 24.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 2, tel.75 646 44 24.

  

z up. Burmistrza

Mateusz Zajdel

Zastępca Burmistrza

http://bip.miastoluban.pl/urzad,a,84820,ogloszenie-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-najem-nieruchomosci-gruntowych-zabudowany.html

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...