Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
04-09-2012

 

Załącznik do Uchwały Nr VIII/33/2015

Rady Miasta Lubań z dnia 26.05.2015r.


 

STATUT OŚRODKA WSPARCIA DZIENNEGO W LUBANIU

 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu zwany dalej "Ośrodkiem" został utworzony uchwałą nr XIX/147/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2012r. i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i przepisów do niej wykonawczych,
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
4) niniejszego statutu.
2. Terenem działania Ośrodka jest miasto Lubań.
3. Siedziba Ośrodka mieści się w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 7.
4.Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Lubań rozliczającą się z budżetem miasta w dziale 852 Pomoc Społeczna.


Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA


§ 2. 1. Ośrodek realizuje zadania gminy w zakresie wspierania rodziny poprzez przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, pomocy w integracji, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka przejawiające się w formie opiekuńczej i specjalistycznej.
2. Ośrodek prowadzi działania w zakresie:

  1. zapewnia dziecku opieki i wychowania,

  2. pomocy w nauce,

  3. organizowania czasu wolnego,

  4. zabawy i zajęć sportowych,

  5. rozwoju zainteresowań.

3. Ośrodek prowadzi w zakresie formy specjalistycznej organizację zajęć socjoterapeutycznych i terapeutycznych.

4. Ośrodek prowadzi również działalność w zakresie podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych i kulturalnych, promocji i pobudzania aktywności społecznej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi.

5. Ośrodek obejmuje swym działaniem upowszechnianie zadań w zakresie organizowania różnorodnych form propagowania wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia przez całe życie w zakresie poprawy jakości życia osób starszych, poprzez włączanie seniorów do organizowania zajęć i spotkań kulturalnych, turystycznych ukierunkowanych na utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej.

6. Ośrodek współpracuje z rodzicami i opiekunami dziecka, a także placówkami oraz instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, które prowadzą działalność w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.


Rozdział 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA


§ 3. 1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor.
2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Lubań pełnomocnictwa.
3. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta Lubań.
4. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Dyrektora jest Burmistrz Miasta Lubań.
5. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka, w tym także zastępcę dyrektora Ośrodka w przypadku jego powołania. Reprezentuje Ośrodek jako pracodawca w rozumieniu przepisów prawa pracy.
6. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
7. Dyrektor odpowiada za prawidłowe gospodarowanie i zabezpieczenie mienia Ośrodka.
8. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta Lubań.


Rozdział 4.
MAJĄTEK


§ 4. 1. Ośrodek otrzymuje w posiadanie:


a) nieruchomość zabudowaną budynkiem niemieszkalnym położoną w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 7, Dz. Nr 42, Obr. III, AM 5 o pow. 982m2,


b) nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki numer Dz. Nr 44, Obr. III, AM 5 o pow. 672m2 położoną w Lubaniu


2. Nieruchomości wymienione w ust. 1stanowią własność Gminy Miejskiej Lubań.


3. Ośrodek gospodaruje otrzymanym mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego
prawidłową eksploatację i ochronę.


Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA


§ 5.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych

i o rachunkowości
2. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Gminy Miejskiej Lubań.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki sporządzony przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Lubań.
4. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Dyrektor.
5. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.
6. Jeżeli czynność prawna może wywołać powstanie zobowiązań pieniężnych dla jej skuteczności konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego.


 

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 6. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...